Tema och projekt hösten 2019

Vår förskola jobbar aktivt tillsammans med stiftelsen ”Håll Sverige rent” och ”Grön Flagg”. Det handlar om att utbilda barnen i hur vi skapar en hållbar miljö nu och i framtiden. Ca vartannat år lämnar vi in en handlingsplan till Grön Flagg. Den är helt i linje med förskolan läroplan (LpFö). När tiden för projektet har nått sitt slut lämnar vi in en redogörelse till dem och blir sedan bedömda hur väl vi har nått våra mål.

Den här hösten har personalen tillsammans valt ut nya teman med följande utvecklingsområden:

Tema: Hav & Vatten

Utvecklingsområde 1: Vatten i vår vardag

Lokala mål:

 • Vi vill förmedla glädje över att få vistas vid havet och därmed värna om havets mående.
 • Vi vill lära barnen om vattenresurser i enkel skala och vikten av att hushålla med vårt vatten för det är en källa till allt liv på jorden.
 • Vi vill att barnen ska få utforska vatten med alla sina sinnen.
 • Vi vill lära barnen om vad som finns/lever i våra sjöar, hav och vattendrag.
 • Vi vill att barnen ska få uppleva vatten i olika former.
 • Vi vill uppleva och följa årstidernas skiftningar.

Tillvägagångssätt:

 • Göra utflykter till stranden när tillfälle ges.
 • Vi arbetar även med hur en bra kompis skall vara, vilket är grunden till att kunna värna om sin omgivning med djur och natur.
 • Vi berömmer positiva handlingar både mot kompisar och mot naturen som ex. hämta plåster till någon som slagit sig eller plocka upp skräp från marken.
 • Genom att samtala om vatten och havens situation på en enkel nivå, att vatten är källa till allt liv på jorden. Få barnen att värna om våra hav.
 • Utforska vatten tillsammans med barnen genom vattenlek, experiment och utforska vatten i olika former.
 • Berätta sagor och fakta om vatten och naturen genom böcker, flanomaterial och konkreta föremål.
 • Använda oss av skapande verksamhet som t.ex. skapa egna regndroppar eller dylikt som har anknytning till vatten.
 • Genom att samtala om djurens och naturens behov för välbefinnande får barnen en förståelse för att vara rädda om det vi har runt oss.
 • Pedagogerna deltar aktivt nära barnen för att vara lyhörda.
 • Delge föräldrarna information genom portfolieväggarna och mejl för att stimulera till fortsatta samtal hemma.

Tema: Skräp & Avfall

Utvecklingsområde 1: Nätets miljöhjältar

Lokala mål:

 • Vi vill få barnen medvetna om nedskräpning både på land och i hav samt vad det får för konsekvenser för vår planet.
 • Vi vill sprida glädjen med att röra på sig och ge barnen tid att upptäcka och värna om sin närmiljö.
 • Vi vill erbjuda barnen olika platser för att uppleva naturen ex. i skogen, på stranden och i lekparken.
 • Vi vill få barnen medvetna om sopsortering och återvinning i tidig ålder för att få ett hållbart samhälle.

Tillvägagångssätt:

 • Gå till återvinningen med barnen för att visa vart vi kan slänga kartong, plast och metall mm samt ha egen sortering på förskolan.
 • Gå på skogsutflykter då vi bedriver Knoppis, Knytte och Mulleaktiviteter en gång i veckan.
 • Ha samlingar och berätta sagor för barnen om sortering och skräp genom böcker och iPad.
 • Få besök av Nova, som är Mulles kompis från rymden, som berättar om sin planet där det inte finns något skräp.
 • Få besök av Skräpmaja/Laxe som förstärker hur illa det är att kasta skräp i naturen.
 • Pedagogerna deltar aktivt nära barnen för att vara lyhörda.
 • Delge föräldrarna information genom portfolieväggarna och mejl för att stimulera till fortsatta samtal hemma.

Friluftsfrämjandet

Alla barn och alla pedagoger är medlemmar i Friluftsfrämjandet. Våra pedagoger är utbildade barnledare för skogsgrupperna. Vi har 10 st planerade tillfällen varje termin anpassade efter barnens åldersgrupper och med ett innehåll baserat på barnens intresse.

Barnen är indelade i följande grupper: Knoppis 1-3 år, Knytte 3-4 år och slutligen tillhör barnen Mullegruppen när de går sitt sista år på förskolan och är 5 år. Vi går till olika skogsplatser där varje grupp har sin ”hemvist”. Varje tillfälle innehåller promenad, samling, fikastund och lek i skogen. Samlingen kan innehålla sånger, fakta om något djur, växt eller insekt, kunskap om allemansrätten, teater, lek mm

Målbeskrivning Knoppis

 • Att barnen känner sig trygga med att lämna förskolan för skogsutflykten.
  Att vi pedagoger vill förmedla en positiv upplevelse med att vistas i naturen.
  Arbetslaget ansvarar för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. - Lpfö-18
 • Att barnen ska få känna gemenskap med varandra och att de får medbestämmande i verksamheten.
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. - Lpfö-18
 • Att ta tillvara på barnens intresse för djur och natur.
  Att barnen får uppleva årstiderna med hjälp av sina sinnen.
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur... - Lpfö-18
 • Att barnen får lära känna skogen genom att utforska och undersöka. Både genom planerad aktivitet och framför allt tid för fri lek.
  Att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper - Lpfö-18

Målbeskrivning Knytte

 • Vi vill bibehålla och vidareutveckla barnens lust, nyfikenhet och glädje av att vistas i naturen.
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. - Lpfö-18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. - Lpfö-18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. - Lpfö-18
 • Vi vill tillvarata barnens idéer och intressen.
  Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. - Lpfö-18
 • Vi vill att barnen ska känna sig trygga och uppleva att vi alla är bra kompisar med varandra.
  Arbetslaget ansvarar för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. - Lpfö-18

Målbeskrivning Mulle

 • Barnen ska tillsammans få uppleva gemenskap och glädje tillsammans och av att vistas i skogen.
  Arbetslaget ansvarar för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. - Lpfö-18
 • Barnen ska få lära känna Mulle och hans vänner, t ex Laxe och Fjällfina. De ska möjlighet att lära om vår allemansrätt och därigenom att visa hänsyn om djur och natur.
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. - Lpfö-18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. - Lpfö-18
 • Barnen ska få medbestämmande genom att exempelvis önska vad vi ska göra/leka i skogen.
  Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. - Lpfö-18
 • Barnen ska få en utbildning om ”Hitta Vilse”, hur de ska bete sig om de skulle råka gå vilse i skogen.
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklasjälvständighet och tillit till sin egen förmåga. - Lpfö-18

Läs mer om vår pedagogik

Detta var ett av de 9 områden som vi kommer att jobba med i våra barngrupper under vårterminen 2019. Om du blev nyfiken på att läsa mer om vår verksamhet så kan du ladda ner hela arbetsplanen här.

Ladda ner hela arbetsplanen