Tema och projekt hösten 2022

Vår förskola jobbar aktivt tillsammans med stiftelsen ”Håll Sverige rent” och ”Grön Flagg”. Det handlar om att utbilda barnen i hur vi skapar en hållbar miljö nu och i framtiden. 1 gång om året lämnar vi in en handlingsplan till Grön Flagg och den är helt i linje med förskolan läroplan (LpFö-18). Vi jobbar, utforskar och lär tillsammans med barnen och när tiden för projektet har nått sitt slut, lämnar vi in en redogörelse till dem för bedömning av måluppfyllelse. Både Granen och Tallen har samma teman men med olika utvecklingsområden och arbetssätt för att uppnå målen. Detta för att barnen har olika intressen och är olika gamla. Den här hösten har pedagogerna tillsammans valt ut nya teman med följande utvecklingsområden:

Tallen

Tallen har två nya frontfigurer den här terminen. Det är ekollonet Ekis och kotten Kotten. De kommer att följa med barnen på samlingar både i skogen och hemma på förskolan när vi undervisar i Grön Flagg.

Under temat ”Livsstil och Hälsa” kommer barnen att få jobba med kroppen på olika vis samt med målen ”Trygghet och familj”. Med temat ”Djur och Natur” har vi valt att fokusera på ”Vår lilla skogsglänta” som vi planerar att arbeta med både när vi är i skogen på Knoppis och då vi är hemma på förskolan.

I skogen får barnen utforska miljön med dess djur och växter. De får klättra, balansera och leka och på hemmaplan erbjuds barnen finmotoriska aktiviteter genom skapande verksamhet.

Språket tränar vi genom dagliga samtal, högläsning, rörelsesånger och ramsor mm. Vi vill även ge barnen utrymme för reflektion genom att delge barnen fotografier som vi visar med projektorns hjälp. Alla mål och delmål i sin helhet finns snart att läsa inne på båda avdelningarna på dokumentationstavlorna.

Granen

Granen kommer att jobba med två olika teman och det ena är ”Livsstil och Hälsa” med utvecklingsområdet ”Kropp och knopp”. Här får vi in mål såsom kost, rörelse, må bra, massage, våra sinnen, kamratskap, språk, allas lika värde mm.

Vi kommer även att fördjupa oss i temat ”Djur och Natur” med utvecklingsområde ”Djurens och naturens mående” samt ”Vår närmiljö genom de fyra årstiderna”. Här kommer vi lära om vikten av att inte skräpa ner, kunna göra utflykter i närmiljön, använda våra el-cyklar, gå till skogen, följa årstidernas växlingar, lära fakta kunskap om djur och växter mm. Vi kommer jobba med båda temana under två terminer.

Vi kommer använda oss av digitala hjälpmedel som komplettering till våra mer traditionella arbetssätt. Detta genom att exempelvis använda projektorn för att visa bilder från aktiviteter som vi har gjort tillsammans. I de olika temaområdena väver vi även in språk, matematik, motorikträning, skapande mm.

Friluftsfrämjandet

Alla barn och alla pedagoger är medlemmar i Friluftsfrämjandet och våra pedagoger är utbildade barnledare för skogsgrupperna. Vi har 10 st planerade tillfällen varje termin anpassade efter barnens åldersgrupper och med ett innehåll baserat på barnens intresse. De äldsta barnen får dessutom en utbildning i allemansrätt och lär sig hantera hur de ska göra om de skulle råka komma vilse i skogen.

Målbeskrivning Knoppis

 • Att barnen känner sig trygga med att lämna förskolan för skogsutflykten.
  Att vi pedagoger vill förmedla en positiv upplevelse med att vistas i naturen.
  Att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. - Lpfö-18
 • Att barnen ska få känna gemenskap med varandra och att de får medbestämmande i verksamheten.
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. - Lpfö-18
 • Att ta tillvara på barnens intresse för djur och natur.
  Att barnen får uppleva årstiderna med hjälp av sina sinnen.
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur... - Lpfö-18
 • Att barnen får lära känna skogen genom att utforska och undersöka. Både genom planerad aktivitet och framför allt tid för fri lek.
  Att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper - Lpfö-18

Målbeskrivning Knytte

 • Vi vill bibehålla barnens lust, nyfikenhet och glädje av att vistas i naturen.
  Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. - Lpfö-18
 • Vi vill tillvarata barnens idéer och intressen i verksamheten.
  Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenhet, intresse, behov och åsikter - Lpfö-18
 • Vi vill att barnen ska vara trygga och känna att vi alla är bra kompisar med varandra.
  Barnen ska ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen - Lpfö-18

Målbeskrivning Mulle

 • Barnen ska tillsammans få uppleva gemenskap och glädje tillsammans och av att vistas i skogen.
  Arbetslaget ansvarar för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. - Lpfö-18
 • Barnen ska få lära känna Mulle och hans vänner, t ex Laxe och Fjällfina. De ska möjlighet att lära om vår allemansrätt och därigenom att visa hänsyn om djur och natur.
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. - Lpfö-18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. - Lpfö-18
 • Barnen ska få medbestämmande genom att exempelvis önska vad vi ska göra/leka i skogen.
  Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. - Lpfö-18
 • Barnen ska få en utbildning om ”Hitta Vilse”, hur de ska bete sig om de skulle råka gå vilse i skogen.
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. - Lpfö-18