Tema och projekt hösten 2023

Vår förskola jobbar aktivt tillsammans med stiftelsen ”Håll Sverige rent” och ”Grön Flagg”. Det handlar om att utbilda barnen i hur vi skapar en hållbar miljö nu och i framtiden. 1 gång om året lämnar vi in en handlingsplan till Grön Flagg och den är helt i linje med förskolan läroplan (LpFö-18). Vi jobbar, utforskar och lär tillsammans med barnen och när tiden för projektet har nått sitt slut, lämnar vi in en redogörelse till dem för bedömning av måluppfyllelse. Både Granen och Tallen har samma teman men med olika utvecklingsområden och arbetssätt för att uppnå målen. Detta för att barnen har olika intressen och är olika gamla. Den här hösten har pedagogerna tillsammans valt ut nya teman med följande utvecklingsområden:

Tallen

Tallen planerar under hösten att fortsättningsvis ta hjälp av barnens favoritkaraktärer i vår undervisning; ekollonet Ekis och tallkotten Kotten. De kommer att vara delaktiga i verksamheten både i skogen och hemma på förskolan när vi arbetar inom Grön Flagg och Knoppis.

Med Grön Flagg temat ”Livsstil och Hälsa” läggs fokus på trygghet, gemenskap och grupptillhörighet. Barngruppen har förändrats och nya relationer skapas. Utvecklingsområdet ”Trygghet och Familj” har målsättningen att stärka varje enskilt barn genom att få bli sedd och bemött utifrån dess behov och förutsättningar. Varje barn ska få lustfylld stimulans och utmaning till att våga och växa.

Under Grön Flagg temat ”Djur och Natur” väljer vi att förlänga vårt utvecklingsområde ”Vår lilla skogsglänta” som vi arbetar med genom våra aktiviteter inom Friluftsfrämjandet; Knoppis. I skogen får barnen utforska miljön med dess djur och växter. De får även utmana sig grovmotoriskt och öva samspel, turtagning och fantasi i den fria leken. Tillbaka på förskolan knyter vi sedan ihop Knoppisverksamheten genom olika aktiviteter inom bild och skapande för att få en röd tråd.

Nytt för läsåret är Grön Flagg temat ”Skräp och Avfall” där barnen kommer få lära känna en nyfunnen vän till Ekis och Kotten; skräphjälten Skräpis. Genom Skräpis berör vi utvecklingsområden som återbruk, källsortering och kompostering i enkel skala.

Granen

Granen kommer jobba med två teman under kommande läsår. Det är Livsstil & Hälsa med utvecklingsområden ”Kropp & Själ” och ”Våra vänner i Kungaskogen”. Här arbetar vi med mål såsom kost, rörelse, må bra, massage, våra sinnen, kamratskap, trygghet, allas lika värde, motorik, skapande, matematik och naturvetenskap mm.

Under utvecklingsområdet ”Våra vänner i Kungaskogen” kommer vi fördjupa oss med hjälp av figurerna från Kungaskogen. Djuren kommer bli tilldelade ett ämne såsom matematik, naturvetenskap, estetiska lärprocesser, språk och rörelse.

Under temat Djur & Natur kommer vi ha utvecklingsområdet ”Djuren och naturens välmående”. Här kommer vi arbeta med mål som handlar om vikten av att inte skräpa ner, kunna göra utflykter i närmiljön, använda våra el- cyklar, gå till skogen, följa årstidernas växlingar, lära faktakunskaper om djur och växter mm. Vännerna från Kungaskogen kommer också att få vara med oss i skogen på Knytte, där barnen får lära känna dem bättre samt hur de lever i skogen. Detta för att få en röd tråd genom hela verksamheten och skapa igenkänning för barnen. Mullarna kommer att arbeta med det färdiga konceptet med Ali, Sara och allemansråttan som handlar om allemansrätten, vad får man göra i skogen. På våren kommer de arbeta med Hitta Vilse, som är ett koncept från Civilförsvaret.

Friluftsfrämjandet

Alla barn och alla pedagoger är medlemmar i Friluftsfrämjandet och våra pedagoger är utbildade barnledare för skogsgrupperna. Vi har 10 st planerade tillfällen varje termin anpassade efter barnens åldersgrupper och med ett innehåll baserat på barnens intresse. De äldsta barnen får dessutom en utbildning i allemansrätt och lär sig hantera hur de ska göra om de skulle råka komma vilse i skogen.

Målbeskrivning Knoppis

 • Att barnen känner sig trygga med att lämna förskolan för skogsutflykten.
  Att vi pedagoger vill förmedla en positiv upplevelse med att vistas i naturen.
  Att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. - Lpfö-18
 • Att barnen ska få känna gemenskap med varandra och att de får medbestämmande i verksamheten.
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. - Lpfö-18
 • Att ta tillvara på barnens intresse för djur och natur.
  Att barnen får uppleva årstiderna med hjälp av sina sinnen.
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur... - Lpfö-18
 • Att barnen får lära känna skogen genom att utforska och undersöka. Både genom planerad aktivitet och framför allt tid för fri lek.
  Att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper - Lpfö-18

Målbeskrivning Knytte

 • Vi vill bibehålla barnens lust, nyfikenhet och glädje av att vistas i naturen.
  Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. - Lpfö-18
 • Vi vill tillvarata barnens idéer och intressen i verksamheten.
  Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenhet, intresse, behov och åsikter - Lpfö-18
 • Vi vill att barnen ska vara trygga och känna att vi alla är bra kompisar med varandra.
  Barnen ska ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen - Lpfö-18

Målbeskrivning Mulle

 • Barnen ska tillsammans få uppleva gemenskap och glädje tillsammans och av att vistas i skogen.
  Arbetslaget ansvarar för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. - Lpfö-18
 • Barnen ska få lära känna Mulle och hans vänner, t ex Laxe och Fjällfina. De ska möjlighet att lära om vår allemansrätt och därigenom att visa hänsyn om djur och natur.
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. - Lpfö-18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. - Lpfö-18
 • Barnen ska få medbestämmande genom att exempelvis önska vad vi ska göra/leka i skogen.
  Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. - Lpfö-18
 • Barnen ska få en utbildning om ”Hitta Vilse”, hur de ska bete sig om de skulle råka gå vilse i skogen.
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. - Lpfö-18